Afdeling 3A – Gezamenlijk gezag van een ouder tezamen met een ander dan een ouder

Gezamenlijk ouderlijk gezag

Over het staande hun huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren kind oefenen een ouder en zijn echtgenoot of geregistreerde partner die niet de ouder is, gezamenlijk het gezag uit, tenzij het kind tevens in familierechtelijke betrekking staat tot een andere ouder. De bepalingen met betrekking tot het gezamenlijk gezag zijn hierop van toepassing, met uitzondering van… lees meer »

Nauwe persoonlijke betrekking

Indien het gezag over een kind bij één ouder berust, kan de rechtbank op gezamenlijk verzoek van de met het gezag belaste ouder en een ander dan de ouder die in een nauwe persoonlijke betrekking tot het kind staat, hen gezamenlijk met het gezag over het kind belasten. In het geval dat het kind tevens… lees meer »

Aanvang gezamenlijk gezag

Het gezamenlijk gezag begint op de dag waarop de beslissing die de benoeming inhoudt, in kracht van gewijsde is gegaan, of, indien zij uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden.

Schakelbepaling

Op de gezamenlijke gezagsuitoefening door de ouder en de ander zijn deartikelen 246, 247, 249, 250, 253a, 253j tot en met 253m, 253q, eerste lid, 253ralsmede 253svan overeenkomstige toepassing. Artikel 253iis van overeenkomstige toepassing, tenzij de met het gezag belaste ouder het bewind niet voert ingevolge artikel 253i, vierde lid, onder a of c. Artikel… lees meer »

Verstrekken van levensonderhoud

De ander die met de ouder gezamenlijk het gezag uitoefent, is verplicht tot het verstrekken van levensonderhoud jegens het kind dat onder zijn gezag staat. Indien het gezamenlijk gezag door de meerderjarigheid van het kind is geëindigd, duurt de onderhoudsplicht voort totdat het kind de leeftijd van eenentwintig jaren heeft bereikt. Nadat een rechterlijke beslissing… lees meer »

Voogdij van rechtswege

Na de dood van de ouder die tezamen met de ander het gezag uitoefende, oefent die ander van rechtswege de voogdij over de kinderen uit. De rechtbank kan op verzoek van de overlevende ouder te allen tijde bepalen dat deze, mits daartoe bevoegd, alsnog met het gezag wordt belast. Deartikelen 253 g en hzijn niet… lees meer »

Einde gezamenlijk gezag

Het gezamenlijk gezag, bedoeld in deartikelen 253saen 253t, eindigt op de dag waarop in kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waarbij aan de ouders gezamenlijk gezag is toegekend of het gezamenlijk gezag van de ouder en de ander is beëindigd. Is de beschikking, bedoeld in het eerste lid, uitvoerbaar bij voorraad verklaard, dan eindigt… lees meer »