Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden (de ‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en diensten van Wetboek+, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Wetboek+ en Wetboek Plus zijn een handelsnaam van Wetboek Plus B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 67144888 (‘Wetboek Plus’).
 2. Door gebruik te maken van de diensten van Wetboek Plus en/of de website www.wetboekplus.nl (de ‘Website’) aanvaardt de gebruiker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
Artikel 2 – Gebruik Website
 1. De Website wordt zorgvuldig samengesteld, maar Wetboek Plus staat niet in voor de juistheid of volledigheid van enige publicatie of vermelding op de Website.
 2. De Website is niet bedoeld als, en kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch advies, in welke vorm dan ook. Ieder gebruik van de Website is volledig voor eigen risico van de gebruiker en/of enige derde.
 3. Gebruik van de Website wordt kosteloos aangeboden en is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.
Artikel 3 – Uitsluiting van aansprakelijkheid
 1. Wetboek Plus is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige door een gebruiker van de Website of enige derde ondervonden schade, die op enigerlei verband houdt met de Website of een door Wetboek Plus aangeboden dienst, inclusief enig direct of indirect gebruik daarvan, met inbegrip van hyperlinks, achterliggende bronnen, verwijzing naar toepasselijke jurisprudentie of enige achterstand in actualiteit van welke informatie dan ook.
 2. Wetboek Plus is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met, of het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op enige informatie op de Website.
Artikel 4 – Intellectuele eigendom
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten, inzake de inhoud van de Website en/of publicaties op de Website komen toe aan Wetboek Plus.
 2. Alle rechten van intellectuele eigendom worden uitdrukkelijk voorbehouden en de inhoud van de Website of onderdelen daarvan mag en/of mogen op geen enkele wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in enig geautomatiseerd bestand.
 3. Ingeval van enige inbreuk door een gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van Wetboek Plus, is de gebruiker gehouden alle door Wetboek Plus geleden schade, gederfde winst en kosten volledig te vergoeden.
Artikel 5 – Overige bepalingen
 1. Wetboek Plus heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig (tussentijds) te wijzigen.
 2. De Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen inzake de Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, september 2016