Volmacht

 

voorbeeld volmacht

Zoekt u een voorbeeld volmacht? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u twee voorbeelden voor het verlenen van een volmacht:  een volmacht door een natuurlijk persoon en een volmacht door een rechtspersoon (BV).

Wat is een volmacht?

Een volmacht is de bevoegdheid die een persoon verleent aan een ander om, in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten (artikel 3:60 BW). De persoon die de bevoegdheid verleent wordt volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht verkrijgt wordt gevolmachtigde genoemd.

Een volmacht kan zowel door een natuurlijk persoon, als door rechtspersonen (artikel 2:3 BW) worden verleend.

Gevolgen van een volmacht

Het belangrijkste (rechts)gevolg van een volmacht is dat niet de gevolmachtigde, maar de volmachtgever aan de rechtshandeling wordt gebonden (artikel 3:66 BW). Denk bijvoorbeeld aan de caissière van een supermarkt die een koopovereenkomst sluit. Zij bindt niet zichzelf, maar de supermarkt waarvoor zij werkt.

Soorten volmachten

Er bestaan verschillende soorten volmachten, zo volgt uit artikel 3:62 BW. Van een algemene volmacht is sprake als een volmacht alle zaken en rechtshandelingen van de volmachtgever omvat. Behalve de zaken en rechtshandelingen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten. Denk bijvoorbeeld aan een volmacht tot het verrichten van rechtshandelingen tot een vooraf vastgesteld maximum bedrag.

Een bijzondere volmacht is een volmacht die zich uitstrekt tot een bepaald gebied of doel. Uit de volmacht moet dit gebied of het doel duidelijk blijken. Zo kan een volmachtgever bijvoorbeeld aan een ander de volmacht verlenen om beslissingen te nemen ten aanzien van zorg en behandeling als hij daartoe zelf niet langer is staat is. Dit wordt een zorgvolmacht genoemd.

Einde van een volmacht

Een volmacht eindigt door het overlijden van de volmachtgever of gevolmachtigde. Een volmacht eindigt ook door de ondercuratelestelling, het faillissement of een schuldsaneringsregeling ten aanzien van de volmachtgever of gevolmachtigde (artikel 3:72 BW).

Download: