Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is verzuim?

Wat is verzuim

Voor sommige rechtshandelingen is toepassing van de verzuimregeling vereist. Dat betekent dat als iemand bijvoorbeeld een schadevergoeding wil vorderen, de wederpartij eerst in verzuim moet zijn getreden. Als iemand zijn verbintenis niet nakomt, is er sprake van een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis. Vaak is de verzuimregeling dan van toepassing.

Als je wil dat een schuldenaar in verzuim treedt, zul je diegene eerst een ingebrekestelling in de zin van artikel 6:82 BW moeten sturen. Dit kan een aanmaning tot nakoming zijn, maar kan ook een schriftelijke mededeling zijn. In de ingebrekestelling moet de schuldeiser de schuldenaar een redelijke termijn geven om alsnog na te komen. Als na die termijn de verbintenis nog steeds niet is nagekomen, treedt de schuldenaar in verzuim.

Verzuim zonder ingebrekestelling

Artikel 6:83 BW geeft drie gevallen waarin geen ingebrekestelling vereist is en verzuim zonder schriftelijke mededeling intreedt.

  1. Als voor de nakoming van de prestatie een termijn is gesteld, zie hiervoor artikel 6:83 sub a BW. Als binnen deze termijn de prestatie uitblijft, dan treedt de schuldenaar automatisch in verzuim. De schuldeiser hoeft hem dan niet eerst schriftelijk een mededeling te doen.
  2. Wanneer de verbintenis voortvloeit uit een onrechtmatige daad of strekt tot een schadevergoeding als bedoeld in artikel 6:74 lid 1 BW, zie hiervoor artikel 6:83 sub b BW.
  3. Als de schuldenaar een mededeling doet aan de schuldeiser dat hij zal tekortschieten in de nakoming van zijn verbintenis, zie hiervoor artikel 6:83 sub c BW.