Wat is een boetebeding?

Wat is een boetebeding?In artikel 6:91 BW is het boetebeding geregeld. Een boetebeding is elk beding waarin is afgesproken dat de schuldenaar een geldsom moet betalen of een andere prestatie moet verrichten, als hij tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis. Het maakt niet uit om wat voor soort prestatie het gaat. Het kan betekenen dat de schuldenaar alsnog moet nakomen of dat hij een schadevergoeding moet betalen. Partijen zijn vrij om dit zelf af te spreken.