Wat is een vennootschap onder firma?

vennootschap onder firmaEen vennootschap onder firma (vof) is een vorm van een personenvennootschap. In artikel 16 WvK wordt duidelijk dat het hier gaat om een maatschap gericht op de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam. Het gaat hier dus ook om een overeenkomst tot samenwerking, gericht op behalen van vermogensrechtelijk voordeel. Bij de maatschap gaat het alleen om beroepsuitoefening, bij de vof om bedrijfsuitoefening. Er bestaan nog meer verschillen tussen de vof en de maatschap.

Ontstaan van een vennootschap onder firma

Voor de vof gelden dezelfde vereisten als voor de maatschap. Er geldt op grond van artikel 22 WvK nog een vereiste. Namelijk dat een vof moet worden aangegaan bij onderhandse of authentieke akte. Dit is geen ontstaansvereiste. Maar een bewijsvereiste. Ook zonder deze akte kan een vof worden opgericht. Het geldt alleen als vereiste van bewijs.

Beroeps- en bedrijfsuitoefening

Bij de vof moet het gaan om bedrijfsuitoefening. Bij de maatschap draait het om beroepsuitoefening. Daar draait het om de belangen van de cliënt. Het gaat hier om een persoonlijke dienstverlening en om een vertrouwensband. Bij bedrijfsuitoefening staat dit minder centraal. Daar gaat het om een bedrijf, bijvoorbeeld een bakker. Het is fijn als je een vaste klantenkring opbouwt die terugkomt, maar het gaat hier niet om een persoonlijke dienstverrichting waarbij je een vertrouwensband opbouwt. Als er geen sprake is van bedrijfsuitoefening, is er ook geen sprake van een vof. Maar van een maatschap.

Handelen namens de vennootschap onder firma

Op grond van artikel 17 WvK is iedere vennoot bevoegd in naam van de vof te handelen, tenzij je daarvan bent uitgesloten. Dit betekent dat elke vennoot de vof kan binden aan rechtshandelingen. Er is niet eerst een volmacht van de overige vennoten nodig. Het moet dan wel gaan om handelingen die betrekking hebben op de vof. Dus handelingen die dienstig zijn tot het doel van de vof. Handelingen die niet bijdrage aan de verwezenlijking van het doel van de vof, mogen niet door de vennoot worden verricht. Is er sprake van een bevoegd verrichte handeling, dan ontstaat er een verbintenis van de vennootschap. De vof is dan gebonden.

Je kan ook van de vertegenwoordigingsbevoegdheid worden uitgesloten. Dit kan door middel van een overeenkomst. In de vennootschapsovereenkomst kan worden afgesproken dat bepaalde vennoten helemaal niet bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen. Of beperkt bevoegd zijn, dus dat ze alleen bepaalde handelingen mogen verrichten.

Aansprakelijkheid vennoten

Voor de bedrijfsuitoefening geldt een strenge aansprakelijkheidsregime dan bij beroepsuitoefening. In artikel 18 WvK staat dat vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor verbintenissen van de vof. Zodra er een verbintenis van de vennootschap bestaat, is elke vennoot hoofdelijk verbonden. Dat betekent dat elke vennoot ook met zijn privévermogen aansprakelijk is voor verbintenissen van de vennootschap. De verbintenis rust dus ook op de vennoten persoonlijk. Alleen handelingen die onbevoegd zijn verrichten worden niet aangemerkt als een verbintenis van de vennootschap. Een handeling is onbevoegd als hij niet dienstig is tot het doel van de vof. Of als een vennoot die uitgesloten was van de vertegenwoordigingsbevoegdheid een rechtshandeling heeft verricht. Er ontstaat dan geen verbintenis van de vennootschap. Alleen de onbevoegde vennoot is dan gebonden. Niet de overige vennoten.