titel Vijftiende – Van gevestigde of altijddurende renten

Ontheffen verplichting tot aflossing

In de twee eerste gevallen, bij het vorige artikel vermeld, kan de schuldenaar zich van de verpligting tot aflossing ontheffen, indien hij binnen de twintig dagen, te rekenen van de geregtelijke aanmaning, alle de verschenen termijnen betaalt of de beloofde zekerheid stelt.

Schuldenaar tot aflossing genoodzaakt

De schuldenaar eener altijddurende rente kan tot de aflossing genoodzaakt worden: Indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvolgende jaren verschuldigde renten; Indien hij verzuimt aan den geldschieter de bij de overeenkomst beloofde zekerheid te bezorgen; Indien hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen… lees meer »

Rente is aflosbaar

Deze rente is uit haren aard aflosbaar. Partijen kunnen alleenlijk overeenkomen dat de aflossing niet geschieden zal dan na verloop van eenen zekeren tijd, welke niet langer dan voor tien jaren mag gesteld worden, of zonder dat zij den schuldeischer vooraf verwittigd hebben op eenen zekeren, door hen bevorens vastgestelden termijn, welke echter den tijd… lees meer »

Altijddurende rente

Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener hoofdsom welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen.