afdeeling Vierde – Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt

Overlijden vennoot

Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen. In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten… lees meer »

Vernietigbare opzegging

Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied. Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.

Ontbinding door rechter

De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden. Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6… lees meer »

Ontbinding maatschap

Een maatschap wordt ontbonden: Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan; Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt; Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten; Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van… lees meer »