titel Negende – Van maatschap

Overlijden vennoot

Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen. In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten… lees meer »

Vernietigbare opzegging

Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied. Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.

Ontbinding door rechter

De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden. Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6… lees meer »

Ontbinding maatschap

Een maatschap wordt ontbonden: Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan; Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt; Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten; Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van… lees meer »

Overeenkomst in naam van de maatschap

Indien een der vennooten in naam der maatschap eene overeenkomst heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen.

Handelen voor rekening van de maatschap

Het beding dat eene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelve aangegaan heeft, maar niet de overige, ten zij de laatstgenoemde hem daartoe volmagt hadden gegeven, of de zaak ten voordeele der maatschap gestrekt hebbe.

Aansprakelijkheid vennoten

De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in… lees meer »

Vennoten voor gehele schuldenlast verbonden

De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.

Deelgenoot in het aandeel

Elk der vennooten mag, zelfs zonder toestemming der overige, eenen derden persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de maatschap heeft; doch hij kan denzelven, zonder zoodanige toestemming, niet als medelid der maatschap toelaten, al mogt hij ook met het beheer der zaken van de maatschap belast zijn.

Ontbreken beding omtrent beheer

Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, moeten de volgende regelen worden in acht genomen: De vennooten worden geacht zich over en weder de magt te hebben verleend om, de een voor den anderen, te beheeren. Ieder der vennooten mag gebruik maken van de goederen aan de maatschap toebehoorende, mits hij dezelve… lees meer »