Afdeling 2a – Informatie over dienstverrichters en hun diensten naar aanleiding van de dienstenrichtlijn

Toelichting Jurisprudentie

Informatie verstrekken

De in artikel 230b bedoelde informatie, naar keuze van de dienstverrichter, bedoeld in artikel 230b, aanhef: wordt op eigen initiatief door de dienstverrichter verstrekt; is voor de afnemer gemakkelijk toegankelijk op de plaats waar de dienst wordt verricht of de overeenkomst wordt gesloten; is voor de afnemer gemakkelijk elektronisch toegankelijk op een door de dienstverrichter… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Aanvullende informatie

De dienstverrichters, bedoeld in artikel 230b, aanhef, verstrekken de afnemer van diensten op diens verzoek de volgende aanvullende informatie: wanneer de dienstverrichter de prijs van een bepaald soort dienst niet vooraf heeft vastgesteld, de prijs van de dienst of, indien de precieze prijs niet kan worden gegeven, de manier waarop de prijs wordt berekend, zodat… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Kwaliteit informatie

De informatie, bedoeld in deze afdeling, is correct, helder en ondubbelzinnig. De informatie wordt tijdig voor de sluiting van een schriftelijke overeenkomst of, indien er geen schriftelijke overeenkomst is, voor de verrichting van de dienst meegedeeld of beschikbaar gesteld.

Toelichting Jurisprudentie

Nadere regels

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van besluiten op grond van artikel 22, zesde lid, van richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376).

Toelichting Jurisprudentie

Begripsbepaling

In deze afdeling wordt verstaan onder: afnemer: natuurlijke persoon die onderdaan is van een lidstaat of die rechten heeft die hem door communautaire besluiten zijn verleend, of een rechtspersoon in de zin van artikel 48 van het Verdrag die in een lidstaat is gevestigd en, al dan niet voor beroepsdoeleinden, van een dienst gebruik maakt… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Dienstverrichter

De dienstverrichter die diensten verricht als bedoeld in richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376), stelt de afnemer van die diensten de volgende gegevens ter beschikking: zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is… lees meer »