Afdeling 2 – Informatieverstrekking en handelingen voorafgaand aan het sluiten van de kredietovereenkomst

Precontractuele informatieplicht kredietgever

De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, verstrekt de consument geruime tijd voordat deze door een kredietovereenkomst of een aanbod wordt gebonden, de in de artikelen 5 en 6 van de Richtlijn voorgeschreven precontractuele informatie, op de in die artikelen voorgeschreven wijze. De kredietgever of, in voorkomend geval, de kredietbemiddelaar, verstrekt de consument geruime… lees meer »

Reclame en inlichtingen

Een kredietgever die in reclame voor kredietovereenkomsten, overeenkomsten betreffende effectenkrediet niet daaronder begrepen, artikel 4 van de Richtlijn betreffende de in reclame op te nemen standaardinformatie niet in acht neemt, verricht een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de artikel 193b van Boek 6. Een kredietgever verricht een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in artikel 193b van… lees meer »