Afdeling 2 – Borgtocht, aangegaan buiten beroep of bedrijf

Recht op vergoeding jegens de opdrachtgever

Indien in opdracht en voor rekening van iemand als bedoeld in artikel 857 ter zake van de verbintenis van een ander een borgtocht of een overeenkomst als bedoeld in artikel 863 wordt aangegaan, heeft de opdrachtnemer voor hetgeen hij aan de schuldeiser heeft voldaan, geen recht op vergoeding jegens de opdrachtgever voor zover de onderhavige… lees meer »

Schakelbepaling

De bepalingen van deze afdeling zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten, waarbij iemand als bedoeld in artikel 857 zich verbindt tot een bepaalde prestatie voor het geval een derde een bepaalde verbintenis met een andere inhoud jegens de schuldeiser niet nakomt.

Afwijken ten nadele van borg

Niet kan ten nadele van de borg worden afgeweken: van de artikelen 852-856 en 858-861; van de verplichtingen die de schuldeiser krachtens artikel 154 van Boek 6 jegens de borg heeft met het oog op diens mogelijke subrogatie.

Borgtocht voor toekomstige verbintenissen

Een borgtocht die voor toekomstige verbintenissen is aangegaan, kan: te allen tijde worden opgezegd, indien zij niet voor een bepaalde duur geldt; na vijf jaren worden opgezegd, indien zij wel voor een bepaalde duur geldt. Na de opzegging duurt de borgtocht voor de reeds ontstane verbintenissen voort. Een borg is niet verbonden voor toekomstige verbintenissen… lees meer »

Bezwarende voorwaarden

De borg is niet gebonden, voor zover voor zijn verbintenis meer bezwarende voorwaarden zouden gelden dan die waaronder de hoofdschuldenaar gebonden is, behoudens voor zover het betreft de wijze waarop tegenover de borg het bewijs van bestaan en omvang van de verbintenis van de hoofdschuldenaar geleverd kan worden.

Bewijzen borgtocht

Tegenover de borg wordt de borgtocht slechts door een door hem ondertekend geschrift bewezen. De borgtocht kan door alle middelen worden bewezen, indien vaststaat dat de borg de verbintenis van de hoofdschuldenaar geheel of gedeeltelijk is nagekomen. Voor het bewijs van de overeenkomst die tot het aangaan van de borgtocht verplicht, geldt dezelfde eis als… lees meer »

Maximum bedrag

Indien het bedrag van de verbintenis van de hoofdschuldenaar op het tijdstip van het aangaan van de borgtocht niet vaststaat, is de borgtocht slechts geldig, voor zover een in geld uitgedrukt maximum-bedrag is overeengekomen. Overeenkomstig artikel 856 verschuldigde rente en kosten kunnen ongeacht dit maximum worden gevorderd.

Toepassingsbereik afdeling

De bepalingen van deze afdeling zijn van toepassing op borgtochten die zijn aangegaan door een natuurlijk persoon die noch handelde in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, noch ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan hij bestuurder is en alleen of… lees meer »