Afdeling 3 – Erkenning

Rechtsgevolgen vernietiging

Nadat de beschikking houdende vernietiging van de erkenning in kracht van gewijsde is gegaan, wordt de erkenning geacht nimmer gevolg te hebben gehad. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad. Door de vernietiging ontstaat geen vordering tot teruggave van de kosten van verzorging en opvoeding of van levensonderhoud en studie… lees meer »

Vernietiging van de erkenning

Een verzoek tot vernietiging van de erkenning kan, op de grond dat de erkenner niet de biologische vader van het kind is, bij de rechtbank worden ingediend: door het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden; door de erkenner, indien hij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens zijn minderjarigheid, door misbruik van… lees meer »

Niet de biologische moeder

Een verzoek tot vernietiging van de door de moeder gedane erkenning kan, op de grond dat de moeder niet de biologische moeder van het kind is, bij de rechtbank worden ingediend: door het kind zelf, tenzij de erkenning tijdens zijn meerderjarigheid heeft plaatsgevonden; door de erkenner, indien zij door bedreiging, dwaling, bedrog of, tijdens haar… lees meer »

Nietige erkenning

De erkenning is nietig, indien zij is gedaan: door een persoon die krachtensartikel 41 geen huwelijk met de moeder mag sluiten of krachtens artikel 80a, zesde lid, geen geregistreerd partnerschap met de moeder mag aangaan; door een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt; indien het kind de leeftijd van zestien jaar… lees meer »

Erkenning

Erkenning kan geschieden: bij een akte van erkenning, opgemaakt door een ambtenaar van de burgerlijke stand; bij notariële akte. De erkenning heeft gevolg vanaf het tijdstip waarop zij is gedaan.