Afdeling 3 – Bevoorrechte vorderingen op alle goederen

Toelichting Jurisprudentie

Overige bevoorrechte vorderingen

Eveneens bevoorrecht op alle goederen zijn de vorderingen die zijn ontstaan uit de oplegging van de in de artikelen 49 en 50 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal van 18 april 1951, (Trb. 1951, 82) bedoelde heffingen en verhogingen wegens vertraging in de betaling van deze vorderingen. Dit… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Bevoorrechte vorderingen

De bevoorrechte vorderingen op alle goederen zijn de vorderingen ter zake van: de kosten van de aanvraag tot faillietverklaring, doch alleen ter zake van het faillissement dat op de aanvraag is uitgesproken, alsmede van de kosten, door een schuldeiser gemaakt, ter verkrijging van vereffening buiten faillissement; de kosten van lijkbezorging, voor zover zij in overeenstemming… lees meer »