Afdeling 8 – Rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming

Werkingssfeer

De artikelen 662 tot en met 665 en 670 lid 8 zijn niet van toepassing op de overgang van een onderneming indien: de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort; de werkgever een entiteit is als bedoeld in artikel 3A:2 van de Wet op het financieel toezicht en ten… lees meer »

Informeren werknemers bij overgang onderneming

Indien in een onderneming geen ondernemingsraad is ingesteld, noch een personeelsvertegenwoordiging is ingesteld krachtens artikel 35c, eerste lid, of artikel 35d, eerste lid, van de Wet op de ondernemingraden, stelt de werkgever de eigen werknemers die betrokken zijn bij de overgang van de onderneming tijdig in kennis van het voorgenomen besluit tot overgang; de voorgenomen… lees meer »

Aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden

Met het oog op de toepassing van artikel 673 geldt de arbeidsovereenkomst als beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever, indien de overgang van de onderneming een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer tot gevolg heeft en om die reden: de arbeidsovereenkomst door of op verzoek van de werknemer… lees meer »

Rechten en verplichtingen uit pensioenovereenkomst

Artikel 663, eerste volzin, is niet van toepassing op rechten en verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet indien: de verkrijger aan de werknemer, bedoeld in artikel 663, een zelfde aanbod doet tot het sluiten van een pensioenovereenkomst, als hij reeds voor het tijdstip van… lees meer »

Overgang van een onderneming

Door de overgang van een onderneming gaan de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege over op de verkrijger. Evenwel is die werkgever nog gedurende een jaar na de overgang naast de verkrijger hoofdelijk verbonden voor… lees meer »

Toepassingsgebied afdeling

In afwijking van artikel 615 is deze afdeling ook van toepassing op de werknemer die arbeid verricht in een onderneming die in stand wordt gehouden door staat, provincie, gemeente, waterschap of enig ander publiekrechtelijk lichaam. Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder: overgang: de overgang, ten gevolge van een overeenkomst, een fusie of… lees meer »