Afdeling 7 – Opschortingsrechten

Toelichting Jurisprudentie

Retentierecht

Indien een bevoegdheid tot opschorting voldoet aan de omschrijving van het retentierecht in artikel 290 van Boek 3, zijn de bepalingen van de onderhavige afdeling van toepassing, voor zover daarvan in afdeling 4 van titel 10 van Boek 3 niet is afgeweken.

Toelichting Jurisprudentie

Zekerheidsstelling

Zodra zekerheid is gesteld voor de voldoening van de verbintenis van de wederpartij, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk zou worden vertraagd.

Toelichting Jurisprudentie

Geen opschortingsrecht

Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat: voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij wordt verhinderd door schuldeisersverzuim; voor zover de nakoming van de verbintenis van de wederpartij blijvend onmogelijk is; voor zover op de vordering van de wederpartij geen beslag is toegelaten.

Toelichting Jurisprudentie

Opschorting

Een schuldenaar die een opeisbare vordering heeft op zijn schuldeiser, is bevoegd de nakoming van zijn verbintenis op te schorten tot voldoening van zijn vordering plaatsvindt, indien tussen vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen. Een zodanige samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de verbintenissen over en weer voortvloeien uit… lees meer »