Afdeling 1B – Het voeren van een administratie

Toelichting Jurisprudentie

Verplichte administratie

Een ieder die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, is verplicht van zijn vermogenstoestand en van alles betreffende zijn bedrijf of beroep, naar de eisen van dat bedrijf of beroep, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Openleggen administratie

Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kunnen, voorzover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben, vorderen: erfgenamen, ten aanzien van de boekhouding van de erflater; deelgenoten in een gemeenschap, ten aanzien van de boekhouding betreffende de gemeenschap; vennoten, ten aanzien van de boekhouding van de vennootschap; schuldeisers in het… lees meer »