Afdeling 1A – Elektronisch vermogensrechtelijk rechtsverkeer

Toelichting Jurisprudentie

Schakelbepaling

Buiten het vermogensrecht vindt artikel 15a overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtshandeling of van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet.

Toelichting Jurisprudentie

Dienst informatiemaatschappij

Degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent, maakt de volgende gegevens gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk voor degenen die gebruik maken van deze dienst, in het bijzonder om informatie te verkrijgen of toegankelijk te maken: zijn identiteit en adres van vestiging; gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met hem… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Commerciële communicatie

Indien commerciële communicatie deel uitmaakt van een dienst van de informatiemaatschappij of een dergelijke dienst vormt, zorgt degene in wiens opdracht de commerciële communicatie geschiedt dat: de commerciële communicatie duidelijk als zodanig herkenbaar is; de commerciële communicatie zijn identiteit vermeldt; de commerciële communicatie, indien deze verkoopbevorderende aanbiedingen, wedstrijden of spelen omvat, een duidelijke en ondubbelzinnige… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Klachtenregeling

Degenen die diensten van de informatiemaatschappij verlenen of gebruiken kunnen zich richten tot een door Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken aan te wijzen rechtspersoon teneinde: algemene informatie te verkrijgen over hun contractuele rechten en plichten alsmede over klachtenprocedures en rechtsmiddelen in het geval van een geschil; nadere gegevens… lees meer »

Toelichting Jurisprudentie

Elektronische handtekening

Evenals een elektronische gekwalificeerde handtekening als bedoeld in artikel 3, onderdeel 12, van verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronisch transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG (PbEU 2014, L 257) hebben een geavanceerde elektronische handtekening… lees meer »