Tweede afdeling – Van de termijn van beroep en van deszelfs schorsende kracht

Schorsende kracht

Buiten de gevallen, waarin de rechter de voorlopige tenuitvoerlegging heeft toegestaan, heeft het beroep in cassatie schorsende kracht.

Nieuw cassatietermijn

Bij overlijden van de in het ongelijk gestelde partij gedurende de loop van de cassatietermijn vangt voor de erfgenamen of rechtverkrijgenden een nieuwe termijn aan op de dag na die van het overlijden. In ieder geval kan het beroep nog worden ingesteld binnen vier weken na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 185 van… lees meer »

Cassatietermijn

Het beroep in cassatie moet – behoudens in de gevallen waarin de wet een kortere cassatietermijn voorschrijft – worden ingesteld binnen drie maanden, te rekenen van de dag van de uitspraak. In de gevallen, waarin de wet voor het hoger beroep een kortere termijn heeft voorgeschreven, wordt ook de termijn voor het beroep in cassatie… lees meer »