Eerste afdeling – Van de zaken aan cassatie onderworpen

Openstaan verzet

Indien het beroep tegen een bij verstek gewezen uitspraak wordt ingesteld, terwijl verzet nog open staat, kan de verweerder niet meer verzet doen, indien hij heeft gebruik gemaakt van de bevoegdheid, hem in artikel 401b, tweede lid, toegekend. Ingeval van verzet vervalt het geding bij de Hoge Raad, onverminderd het recht van partijen om, na… lees meer »

Niet-verschenen partij

Tegen een bij verstek gewezen uitspraak kan de niet-verschenen partij geen beroep in cassatie instellen. Zij kan echter, indien een der andere partijen beroep in cassatie instelt, bij de Hoge Raad verweer voeren en zelfs incidenteel beroep instellen.

Cassatie voor einduitspraak

Van uitspraken, waarbij een voorlopige voorziening wordt toegestaan of geweigerd, kan beroep in cassatie worden ingesteld voordat de einduitspraak is gewezen. Van andere tussenvonnissen of tussenarresten kan beroep in cassatie slechts tegelijk met dat van het eindvonnis of eindarrest worden ingesteld, tenzij de rechter anders heeft bepaald of artikel 75, eerste lid, van toepassing is.

Geen cassatie na berusting

Het beroep staat niet open voor hem, die in de uitspraak heeft berust.

Geen cassatie

Het beroep staat niet open voor hem die zijn bezwaren kan doen herstellen door dezelfde rechter bij wie de zaak heeft gediend.

Cassatie instellen

Partijen kunnen beroep in cassatie instellen: tegen uitspraken, die hetzij in eerste en hoogste ressort hetzij in hoger beroep zijn gewezen; tegen vonnissen die in eerste ressort op tegenspraak zijn gewezen, indien partijen nadien zijn overeengekomen het hoger beroep over te slaan.