Vijfde afdeling – De vernietiging en de herroeping van het arbitraal vonnis

Herroeping

Herroeping kan slechts plaats vinden op een of meer van de navolgende gronden: het vonnis berust geheel of ten dele op na de uitspraak ontdekt bedrog, door of met medeweten van de wederpartij in de arbitrale procedure gepleegd; het vonnis berust geheel of ten dele op bescheiden die na de uitspraak blijken vals te zijn;… lees meer »

Vernietigd arbitraal vonnis

Zodra het arrest waarbij een arbitraal vonnis is vernietigd onherroepelijk is geworden, herleeft de bevoegdheid van de gewone rechter, indien en voorzover het arbitraal vonnis is vernietigd op grond van het ontbreken van een geldige overeenkomst tot arbitrage. Indien en voorzover het arbitraal vonnis wordt vernietigd op een andere grond, blijft de overeenkomst tot arbitrage… lees meer »

Schorsing tenuitvoerlegging

De vordering tot vernietiging schorst de tenuitvoerlegging van het vonnis niet. De rechter die omtrent de vernietiging oordeelt, kan echter, indien daartoe gronden zijn, op verzoek van de meest gerede partij, de tenuitvoerlegging schorsen totdat over de vordering tot vernietiging onherroepelijk is beslist. Het verzoek tot schorsing wordt door de griffier van het gerechtshof ten… lees meer »

Vernietigingsprocedure schorsen

Het gerechtshof kan, op verzoek van een partij of uit eigen beweging, de vernietigingsprocedure schorsen voor een door het gerechtshof te bepalen termijn om het scheidsgerecht in staat te stellen de grond tot vernietiging ongedaan te maken door het heropenen van het arbitraal geding dan wel door het nemen van een andere maatregel als het… lees meer »

Vernietiging

Vernietiging kan slechts plaatsvinden op een of meer van de navolgende gronden: een geldige overeenkomst tot arbitrage ontbreekt; het scheidsgerecht is in strijd met de daarvoor geldende regelen samengesteld; het scheidsgerecht heeft zich niet aan zijn opdracht gehouden; het vonnis is niet overeenkomstig het in artikel 1057 bepaalde ondertekend of niet met redenen omkleed; het… lees meer »

Vordering tot vernietiging

De vordering tot vernietiging wordt ingesteld bij het gerechtshof van het ressort waarin de plaats van arbitrage is gelegen. De bevoegdheid tot het instellen van de vordering tot vernietiging vervalt drie maanden na de dag van verzending van het vonnis. Indien de partijen zijn overeengekomen gebruik te maken van het in artikel 1058, eerste lid, onderdeel… lees meer »

Vernietiging van herroeping

Tegen een geheel of gedeeltelijk arbitraal eindvonnis staan slechts de rechtsmiddelen van vernietiging en van herroeping op de voet van het bepaalde in deze afdeling open.