• Boek 7a Artikel 1684 (7a:1684 BW)

    Ontbinding door rechter

    1. De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.
    2. Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6 tot schadevergoeding veroordelen.
    3. De artikelen 265-279 van Boek 6 zijn op een maatschap niet van toepassing.