• Boek 7a Artikel 1576g (7a:1576g BW)

    Volmacht tot invordering

    1. Volmacht tot invordering van loon, pensioen of andere periodieke vorderingen ter zake van eene arbeidsovereenkomst, onder welken vorm of welke benaming ook, door den kooper verleend, is steeds herroepelijk.