• Boek 10 Artikel 141 (10:141 BW)

  Giraal overdraagbare effecten

  1. Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de rekening waarin de effecten worden geadministreerd, wordt gehouden.
  2. Het in het vorige lid bedoelde recht bepaalt in het bijzonder:
   1. welke rechten op de effecten kunnen rusten en welke de aard en de inhoud van deze rechten zijn;
   2. welke vereisten aan de overdracht of de vestiging van de onder a bedoelde rechten worden gesteld;
   3. wie gerechtigd is tot de uitoefening van de in de effecten besloten rechten;
   4. op welke wijze de onder a bedoelde rechten zich wijzigen, overgaan en tenietgaan en welke hun onderlinge verhouding is;
   5. de executie.